Uwaga osoby niepełnosprawne

Uwaga osoby niepełnosprawne

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu  ,,Aktywny samorząd”

 Moduł I  termin zakończenia przyjmowania wniosków 30 sierpień 2014r.

 Moduł II TERMIN pozostaje bez zmian semestr zimowy od 1 września do 30 września 2014r.

 

W dniu 9 czerwca 2014r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych Uchwałą Nr 5/2014 Rady Nadzorczej wprowadza następujące zmiany dotyczące realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”:

- w rozdziale VII „Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu” ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
1)  w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku,
2) w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.”;
- w rozdziale X „Tryb postępowania” ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,
2) w przypadku modułu II – do dnia 30 września,
danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.”

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym oraz określonych przypadkach lekkim stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Miasta Gorzów Wlkp. Finansowany ze środków PFRON.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w zakresie:

Moduł I

  1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu),
  2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu),
  3. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),
  4. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
  5. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności),
  6. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, (stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie),
  7. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka),

Moduł II

  1. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (znaczny, umiarkowany w określonych przypadkach lekki stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

 

Druki wniosków, dostępne są w GCPRiPS przy ul. Walczaka 42 pokój 233 lub na stronie internetowej www.gcprips.bip.gorzow.pl

 

Informacje dotyczące programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl oraz w tut. Centrum pod numerem
tel. 95 7151365/66/67
.

 

Wnioski - 2014 rok

W dniu 17.03.2014r. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - Moduł I, finansowanego ze środków PFRON. Przyjmowanie wniosków następuje w sposób ciągły do dnia 30.09.2014r. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach ww. programu powinny złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie. Formularze wniosków dostępne w tutejszym Centrum oraz na stronie internetowej www.gcprips.bip.gorzow.pl lub www.gcprips.gorzow.pl .

UWAGA STUDENCI

 

 
UWAGA STUDENCI
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
Ogłasza termin przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
semestr letni od 10 marca do 30 marca 2014r
semestr zimowy od 1 września do 30 września 2014r.
Ważne terminy dotyczące realizacji Modułu II
30.03.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)
30.06.2015 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków dotyczących Modułu I będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

Aktywny Samorząd

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" 2014 rok.

Miasto Gorzów Wlkp. przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przy ul. Walczaka 42 realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" 2014.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym oraz w określonych przypadkach lekkim stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Miasta Gorzów Wlkp. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w zakresie:

Moduł I
1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu),
2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu),
3. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),
4. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
5. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności),
6. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, (stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie),
7. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka),

Moduł II
1. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (znaczny, umiarkowany w określonych przypadkach lekki stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

Druki wniosków, terminy przyjmowania wniosków dostępne w GCPRiPS przy ul. Walczaka 42 pokój 233 lub na stronie internetowej www.gcprips.bip.gorzow.pl

Program jest finansowany ze środków PFRON. Informacje w tej sprawie można uzyskać w tut. Centrum pod numerem tel. 95 7151365/66/67.

Informacja o dofinansowaniach dla osób niepełnosprawnych- pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Informacja o dofinansowaniach dla osób niepełnosprawnych - pilotażowy program "Aktywny Samorząd". Program "Aktywny Samorząd" będzie realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Obecnie trwają prace nad opracowaniem wzorów wniosków, które będą obowiązywały w 2014 r. W najbliższym czasie powinno także nastąpić podpisanie umowy pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a PFRON, co umożliwi rozpoczęcie naboru wniosków. Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel. 95 7151 365; 366; 367. Materiały programowe dostępne są na stronie www.pfron.org.pl. Wnioski o dofinansowanie będzie można pobrać w tutejszym Centrum lub ze strony internetowej www.gcprips.bip.gorzow.pl Termin przyjmowania wniosków będzie ogłoszony po zakończeniu opracowywania dokumentów programowych. Program jest finansowany ze środków PFRON.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej